اردوغان پیروز می شود و سیستم جدیدی را در ترکیه را آغاز می کند

Erdogan-Takes-Oath-and-Starts-the-New-System-of-Turkey.png

با سیستم جدید ریاست جمهوری در ترکیه، او رهبری خواهد بود که ترکیه را به دوره گذرا هدایت خواهد کرد

اردوغان ریاست جمهوری را با رای 52.59 درصد رأی گرفت و در تاریخ 9 ژوئیه سوگند یاد کرد برای ریاست جمهوری

 پس از اینکه اردوغان از رای دهندگان و رهبران دیگری که در مراسم شرکت کردند، تشکر کرد، اظهار داشت که او به قدرت رسید تا 81 میلیون نفر را در ترکیه  خدمت کند.

اردوغان همچنین اظهار داشت که از طریق بیش از 40 سال سابقه در سیاست، او همیشه به ترکیه و مردمش خدمت کرده است و با این سیستم جدید حکومت که اکثریت مردم آن را پذیرفته است ادامه خواهد یافت